by Tây Zen

otaku_no_nishi_73677

Symbol ∞ là trang sở thích cá nhân nhằm giết thời gian và tạo ra một thứ cho riêng mình của Tây Zen… ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Xin thứ lỗi vì giới thiệu hơi ngắn :)))

Advertisements